สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตน. : SIAMHRM.COM

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตน.


สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2551

คุณสมบัติ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี วท.บ. ทางสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางสัตวบาล / สัตวศาสตร์ หรือ ทางการเกษตร

2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้หลักฐานที่นำมายื่นในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 กันยายน 2551

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.dld.go.th/region1 ) โทรศัพท์ 02-501


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM