มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครงาน วุฒิปวส.-โท 11 อัตรา : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครงาน วุฒิปวส.-โท 11 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว
1. อาจารย์วิทยาการสารสนเทศ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้ความชำนาญด้านระบบการสื่อสารและระบบเครือข่าย รวมถึงการติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย
- มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- สามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาวาหรือ NET
2. อาจารย์ภาษาจีน (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาจีน
3. อาจารย์บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพย์ฯ) (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
4. อาจารย์สาธารณสุขชุมชน (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาสาธารณสุข
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการทำเว็บไซต์ของคณะและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- จักทำฐานข้อมูลของคณะพร้อมทั้งใช้โปรแกรม สำเร็จรูปด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
7. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ MIS (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชาและการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา
- สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET ได้
- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
8. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
- เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
10. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการภาษา (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
11. พนักงานธุรการ (โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศ) (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 ม.6 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel.0 7624 0474-7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2551 หรือสมัครทางไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM