สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด
1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิปริญญารี ทางการศึกษาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิ ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30- 12.00 น.ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ที่
http://www.mof.go.th โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM