ศาลปกครองสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายช่าง ( โยธา ) : SIAMHRM.COM

ศาลปกครองสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายช่าง ( โยธา )


ศาลปกครองสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นายช่าง (ช่างโยธา)
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงทางช่างก่อสร้างหรือได้รับอนุปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านก่อสร้าง หรือทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปรึกษาคดี 1 ชั้น 1 ศาลปกครองสงขลา เลขที่ 1111 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร.0 7433 4932 ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM