กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัครงาน เข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการพลเรือน วุฒิ ม.6, ปวช.-ปริญญาโท 10 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัครงาน เข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการพลเรือน วุฒิ ม.6, ปวช.-ปริญญาโท 10 อัตรา


กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
1. ตำแหน่งนักสถิติ 4 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านสถิติ หรือคณิตศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก.และภาค ข.ของสำนักงาน ก.พ.
2. ตำแหน่งนายช่างกลเรือ 3
- วุฒิประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั่น 3 จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้น 2 จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
3. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 4 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการขนส่งและโลจีสติกส์และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก.และภาค ข.ของสำนักงาน ก.พ.เงินเดือนตามที่ ก.พ.กำหนด บรรจุครั้งแรก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (อาคาร 2 ชั้น 5) ถ.โยธา เขตสัมพันธวงศ์ กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นประกอบการรับสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษาวิชาต่าง ๆ และประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
- หนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก.และภาค ข.พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบและรับรองตนเองว่ามีผู้คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริงซึ่งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและหลักฐาน ถ้าปรากฎว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลชั่วคราว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าม.6 หรือปวช.ด้านพาณิชยกรรมทุกประเภท
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือ แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาที่ละ 30 คำ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.อัตราค่าจ้างวันละ 220.90 บาท ผู้สนใจให้มาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและวางแผนกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี อาคาร 1 ชั้น 4 ในเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานการสมัครงาน
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM