แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ รับสมัครงาน : SIAMHRM.COM

แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ รับสมัครงาน

แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ : เป็นแผนงานเชิงรุกที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ พัฒนาหาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราและผู้ติดสุราที่เหมาะกับบริบทสังคมไทยในพื้นที่นำร่องเขตภาคเหนือ
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ประสานงานแผนงาน
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน มาที่ แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หรือ
phunnapa@hotmail.com ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551


หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2551
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM