เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ เปิดรับ ลูกจ้างเหมาบริการ : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ เปิดรับ ลูกจ้างเหมาบริการ


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างรายปี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่สารบัญ เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ จำนวนตำแหน่งละ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบปริญญาตรีทุกสาขา (อัตราเงินเดือน 7,935 บาท)

2. สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ และใช้โปรแกรม MS Office ได้

3. มีประสบการณ์ในการจัดการประชุม จดรายงานการประชุม

4. หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการค้ามนุษย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร ผลงาน และหลักฐานการศึกษา มาสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคาร 60 ปี ชั้น 3 เลขที่ 255 ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ e-mail: focal.
trafficking@gmail.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2306 8629 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้สมัครคนใดมาสัมภาษณ์หรือทดสอบได้ตามที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

รายละเอียดได้ที่ www.humantrafficking.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM