รับสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง 3 อัตรา | การรถไฟแห่งประเทศไทย : SIAMHRM.COM

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง 3 อัตรา | การรถไฟแห่งประเทศไทยกองบริหารงานทั่วไป ด้านโรงงาน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 3 อัตรา เพื่อทำหน้าที่พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์ รับ-ส่งบุคคลสิ่งของและเอกสารระหว่างหน่วยงานโรงงานมักกะสัน กับหน่วยงานภายนอก และอื่น ๆ) 1 อัตรา ปฏิบัติงนในสังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป และทำหน้าที่พนักงานบริหารงานทั่วไป (รับ-ส่งทะเบียน แยกประเภทหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงงานมักกะสัน และอื่นๆ) 2 อัตรา ปฏิบัติงานในสังกัดแผนกแผนบุคคล 1 อัตรา และปฏิบัติงานในสังกัดแผนกบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์)
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์มาแล้วด้วยความเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองของนายจ้างครั้งหลังสุดมาแสดง
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาทางอาญาให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการขับรถยนต์
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.สายตาดี สามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ หูได้ยินเสียงชัดเจนเป็นปรกติ
2. ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานบริหารงานทั่วไป
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 18-35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเป็นเพศชายพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าทางพาณิชย์
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้าเป็นเพศชาย มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.ถ้าเป็นเพศหญิง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.โดยผู้สมัครทุกเพศจะต้องสายตาดี สามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ หูได้ยินเสียงชัดเจน และเป็นปรกติ
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการได้ที่ แผนกแผนบุคคล กองบริหารงานทั่วไป ด้านโรงงาน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศ อาคารตึกอำนวยการชั้น 2 ห้อง 203 ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกทม.
หลักฐานในการสมัคร
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้าม)
- กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย ใบสำคัญทางราชการทหาร แสดงว่าพันการเกณฑ์ทหารแล้วพร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ
- กรณีผู้สมัครทำหน้าที่พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ออกโดยกรมการขนส่งทางบก พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ และใบรับรองการผ่านงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ จากนายจ้างครั้งล่าสุด นอกจากนี้ ในวันทำสัญญาจ้าง (ถ้าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก) ต้องมีเงินสดวางประกัน หรือมีบุคคลที่การรถไฟฯ เชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกันในวงเงิน 5,000 บาท
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายเต็มหน้าในท่าปรกติ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ก่อนวันสมัครไม่เกิน 6 เดือน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM