สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสหากรรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสหากรรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน องค์การอุตสหากรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานที่สวนป่าในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน จำนวน 9 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 9 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวนศาสตร์)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจเข้าปฏิบัติงานกับสำนัหงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน สอบถามและย่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานทางทหาร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) รูป ขนาด 2.5*3 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน เลขที่ 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.0 5422 7623, 0 5422 7051, 0 5422 7544 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM