สำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

สำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง


สำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหาร (สาย Take over) ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือกฎหมาย โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิรราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีต่าง ๆ
- มีความสนใจข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการค้นคว้าข้อมูลสามารถทำงานให้เสร็จได้ในเวลาจำกัด
- มีทัศนคติที่ต่อการให้บริการ การให้คำปรีกษา และสามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
- วุฒิปริญญาโท การเงิน MBA หรือเศรษฐศาสตร์
- มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ภาษาอังกฤษดี
3. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานเลขาธิการ
- วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนหรือการแปลภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่องตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต.
- มีความสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องราวและข่าวสารต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง งานของสำนักงาน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับตลาดทุนทั่วไป
- สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา
- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานได้ด้วยตเอง
- กล้าแสดงออก มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและสภาพแวดล้อมรอบตัว
- คุณสมบัติอื่น ๆ ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานสื่อมวลชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี
- วุฒิปริญญาตรี ด้านกฎหมาย หากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโททางด้านกฎหมายมหาชน หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทักษณะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระดับดี
- รักการทำงานวิเคราะห์ที่อาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแสดงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการดำเนินการ การวิเคราะห์แยกแยะประเด็นพิจารณาและลำดับความสำคัญของประเด็น และการให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างเป็นระบบและสมเหตุผล
- นำเสนองานให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างกระจ่าง กระชับ และชัดเจน ทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร
- มีความรับผิดชอบสูงต่องานและสังคม มุ่งผลสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเป็นทีมไม่ว่าในฐานะผู้นำทีมหรือผู้สนับสนุนทีม
- หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทันวิทยากรที่ได้พัฒนาหรือกำลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบของวิทยาการต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ให้วิทยาการนั้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน
สนใจสมัครเข้าทำงานในสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดำเนินการดังนี้
กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
1. พิมพ์ แบบฟอร์มใบสมัครงานจาก Website สำนักงาน www.sec.or.th (มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน้า)
2. ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานมาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร GPF วิทยุ 93/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมายด้วยว่า (สมัครงาน) กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โทร.0 2263 6175, 0 2686 หรือ 0 2695 9999 ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล www.sec.or.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM