สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ดังนี้ : SIAMHRM.COM

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ดังนี้


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
- วุฒิปริญญาโท ทางการเกษตร สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
- วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.(บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทร.0 2561 2277 ต่อ 1148-1154 ตั้งแต่วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM