สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ซึ่งมีการศึกษาวิชิกฎหมายทั่วไปและวิชาอาชญาวิทยาหรืองานยุติรรม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จิตวิทยา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.มีความสามารถและมีความประพฤติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิบัตรรับรองจบการศึกษา
2.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

ระยะเวลาในการรับสมัคร
สมัครได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมปางสีดาชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ในระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2551 ใน วัน เวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 3742 5298 - 99,0 3742 5174

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2551

กำหนดสอบ
วันที่ 25 มิถุนายน 2551 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบ
วันที่ 27 มิถุนายน 2551

กำหนดวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

รายละเอียดของงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
www.sk-moj.org


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM