บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรี-โท 13 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรี-โท 13 ตำแหน่ง


บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้จัดการแผนกการเงิน
- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาบัญชีและการเงิน หรือทางด้านบริหาร มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี
- มีความรู้ทางด้านการบริหารทางการเงิน
- มีประสบการณ์ในบริษัทชั้นนำ หรือตลาดหลักทรัพย์
2. พนักงานบัญชี
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ใช้ Microsoft Office ได้
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรอบรู้ในบัญชีภาษีอากร และบัญชีการเงินค่อนข้างดี
3. นิติกร
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
- มีความรู้เชี่ยวชาญกฎหมาย พ.ร.พ.มหาชน จำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ
- มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- สามารถติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขอใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด
4. พนักงานสารสนเทศ (ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี)
- วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจทั่วไป วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
- มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5. พนักงานระบบคุณภาพ
- วุฒิปริญญาตรี ด้าน วศ.บ. วิศวกรรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขศาสตร์
- ความมีประสบการณ์ด้าน QMS หรือ EMS Internal Auditor ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์การบริหารระบบคุณภาพ หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำแหน่ง QMR ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ควรมีผลสอบ TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า
- สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อมม
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
6. วิศวกรชลศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตรื สาขาโยธา ชลประทานทรัพยากรน้ำ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งน้ำ หรือการบริหารทรัพยากรน้ำ
- สามารใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7. นักตรวจสอบ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแลกิจการ
- มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ควรได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)
- ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และ ISO 14000
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ควรมีผลสอบ TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
8. วิศวกรไฟฟ้า
- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
- มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ในเรื่องขอการออกแบบ หรือโครงการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการเดินไฟ หรือแสงไฟ และระบบเตือนภัยภายในอาคาร เป็นต้น
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
9. วิศวกร
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรืออุตสาหการ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
- มีความรู้ทางด้านระบบควบคุม/ ประเมินและแบบศูนย์รวม หรือประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ วิเคราะห์โครงการ และการลงทุน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS2007 AutoCAD และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ผู้จัดการแผนกโครงการต่างประเทศ
- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์โครงการ
- มีทักษะทางด้านการเขียน สนทนาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
- ควรมีผลสอบ TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
11. นักวิเคราะห์โครงการ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และวิเคราะห์โครงการ
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
12. พนักงานประสานงาน
- วุฒิปริญญาตรี การบริหาร การจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาภายในองค์กร
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง APPLT FOR JOB SEND MAIL TO:
HR@EASTWATER.COM หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eastwater.co.th/default2.asp รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM