การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี - โท 25 อัตรา : SIAMHRM.COM

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี - โท 25 อัตรา


การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล หรือสิ่งแวดล้อม
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบน้ำประปาหรือระบบน้ำเสียอย่างน้อย 2 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
2. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิกส์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบรายงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัติโนมัติ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
3. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (สำนักงานประปาของแก่น) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิกส์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
4. วิศวกร 4 (เครื่องกล) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา
5. วิศวกร 4 (เครื่องกล) (สำนักงานประปาเขต 8) จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- มีความรู้และทักษะด้านระบบประปา
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
6. วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรม สาขาชลประทาน/แหล่งน้ำ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถด้านการสำรวจออกแบบแหล่งน้ำผิวดิน จัดหาแหล่งน้ำดิบ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบฝ่ายอ่างเก็บน้ำ อย่างน้อย 2 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
7. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
8. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการด้านวิศวกรรมของระบบประปา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
9. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแยยรายงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัติโนมัติ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
10. นักบริหารงานทั่วไป 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายธุรการและพัสดุ (1) ฝ่ายกฎหมาย (1) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษ์/ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
11. นักบริหารงานทั่วไป 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางศิลปกรรม/นิเทศศิลป์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบสื่อได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ปี
12. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายค่าตอบแทน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน/การเงินการธนาคาร
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
- มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
13. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวางแผน (1) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ติดตาม จัดทำแผนรวมองค์กร วิเคราะห์ขอมูลและสร้างข้อมูลประกอบการวางแผน
14. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้
15. เศรษฐกร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การวางแผน และการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
16. บุคลากร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางบริหารทรัพยากรมนุษย์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรการบริหารทรัยากรมนุษย์
- มีทักษะการนำเสนอ และการวางแผน
17. บุคลากร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์
18. นักวิทยาศาสตร์ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา/จุลชีววิทยา/เคมี
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำและทักษะด้านการระบบประปา
- มีความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ
19. นักนิเทศสัมพันธ์ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความสารคดี จัดทำสื่ออย่างน้อย 2 ปี
หมายเหตุ คุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกันกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณสมบัติที่เที่ยบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือก(พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ กองการเงินการประปาส่วนภูมิภาค หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมธนาณัติในนาม ''''ผู้อำนวยการกองการเงินการประปาส่วนภูมิภาค'''' สั่งจ่าง ณ ปณ.หลักสี่ และจ่าหน้าซองถึง ''''ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค'''' เลขที่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กทม.10210 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM