ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 - 26 พฤษภาคม 2551 : SIAMHRM.COM

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 - 26 พฤษภาคม 2551


ศูนย์วิทยบริการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 - 26 พฤษภาคม 2551

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน1 อัตรา ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศ
4. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เลขหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
5. มีบุคลิกดี รักและสนใจงานบริการสนเทศ
6. สามารถปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ ได้
กำหนดรับสมัคร


ระหว่างวันที่ 12-26 พฤาภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
2. ทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
4. หลักฐานวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
สอบคัดเลือก


วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ติดต่อคุณปราณี โทร 0-2668-7705


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM