กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักวิชาการอุตสหากรรม (ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
- มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
2. นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านบรรณารักษ์)
- วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์
- มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการห้องสมุด
- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถให้บริการข้อมูลในระบบห้องสมุด e-Library ได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ได้
- มีความรู้เรื่องระบบ Bar Code ใช้ในงานห้องสมุด
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตพร้อมให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล การเขียนโครงการ และระบบงบประมาณ
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสหากรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2202 4454 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM