สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ตรี 8 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ตรี 8 อัตรา


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ โดยจะพิจารณาจ้างเหมาเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)
- วุฒิปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณและสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (6 อัตรา)
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3. วิทยาการ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ Internet ในการติดต่อสื่อสาร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.โทร.0 2831 9362, 0 2831 9366 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM