รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : SIAMHRM.COM

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


เนื่องจาก โครงการหลักสูตรวท.ม. การจัดการความรู้ มีความประสงค์จะ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อดำเนินการด้านงานบริหารหลักสูตร ทั้งนี้โครงการมีการจัดตั้งงานในส่วนของการจัด Event เพิ่มเติม จึงแจ้งมายังหน่วยงานของท่านเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานดังกล่าว หากท่านมีนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามด้านล่าง และมีความสนใจจะสมัครสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ศัชชญาส์ ดวงจันทร์

เลขานุการคณะกรรมการโครงการฯวุฒิการศึกษา

ปวส. หรือปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ทำงานลงพื้นที่ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับบุคคลหลากหลายได้

2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Powerpoint ได้ดี

3. สามารถทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์ได้(เลือกหยุดวันธรรมดา)

พิจารณาเป็นพิเศษ

1. สามารถใช้โปรแกรมทาง Graphic ในการสร้างงานได้

2. เคยทำงานด้านการจัด Event หรือมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์(กรณีวุฒิ ปวส.)

อัตราเงินเดือน

1. อัตราเงินเดือนตามวุฒิ

2. ค่าล่วงเวลา และ ค่าจ้างพิเศษ (ตามที่โครงการกำหนด แจ้งภายหลังจากเริ่มงาน)สมัครได้ที่ ณ ห้อง 1114 อาคาร 1 ชั้น 1

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการความรู้) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทร. 0-2244-5869 email ::
shatchaya@hotmail.com หรือ km_sdu@hotmail.com   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM