สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน : SIAMHRM.COM

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความประสงคะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลางกลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือบริหาร (สาขาการเงิน การธนาคาร)
- สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้
2. นักวิเคราะห์งบประมาณ กองกลางกลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือบริหาร (สาขาการเงิน การธนาคาร)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลด ใบสมัครจาก www.opp.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ดอนโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าสมัคร 100 บาท)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM