เปิดรับสมัคร พลอาสาสมัคร 83 อัตรา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัคร พลอาสาสมัคร 83 อัตรา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ


กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัคร พลอาสาสมัคร 83 อัตรา

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พลวิทยุโทรทัศน์ (1 อัตรา)
2. พลช่างโยธา (1 อัตรา)
3. พลแตรเดี่ยว (2 อัตรา)
4. พลกลองเล็กสูง (1 อัตรา)
5. พลทางสาย (4 อัตรา)
6. พลยิงผู้ช่วย (4 อัตรา)
7. พลวิทยุ (7 อัตรา)
8. พลปืนเล็ก (63 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน พ.ศ.2521)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 หรือเทียบเท่า
- มีสัญชาติไทยและบิดามารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165-175 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก.และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไมเคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกใส่ออกจากราชการ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพลกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เลขที่ 92/1 ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.โทร.0 2272 6555 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.วันหยุดราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM