มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา
๒. กำหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ รับสมัครในวันและเวลาราชการ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
๓. สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ).
www.surat.psu.ac.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM