การเคหะแห่งชาติ รับนิติกร : SIAMHRM.COM

การเคหะแห่งชาติ รับนิติกร
การเคหะแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 3-6 สังกัดกองนิติการ และกองคดี ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมที่ดิน หลายอัตรา อัตราเงินเดือนพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ร่างสัญญาให้ความเห็นทางกฎหมาย ตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่งและสัญญา จัดทำเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย ดำเนินการด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงาน ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และดำเนินกระบวนการทางกฎหมายให้กับคดีของการเคหะแห่งชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

- มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้รับปริญญาบัตร

3. TRANSCRIPT OF RECORDS

4. ทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43

6. หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2551

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 13 อาคาร 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ หรือดูรายละเอียดได้ที่
http://www.nhanet.or.th

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM