สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับวุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับวุฒิปริญญาตรี
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานนีโทรทัศย์ไทยพีบีเอส) ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์การตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความรอบรู้ในระบบบัญชี การเงิน และจัดซื้อจัดจ้าง

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือระบบจัดฐานข้อมูล

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

- สามารถวางแผนการตรวจสอบได้

- มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการคลัง

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติทั่วไป

- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอสูง และรับความกดดันได้

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 1010 อาคารชินวิตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 13 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 หรือทาง E-mail: job@thaipbs.or.th อีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอทแต่คุณต้องเปิดการใช้งานจากสคริปต์ก่อน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551

เว็บไซต์ http://www.thaipbs.or.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM