เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ รับเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน : SIAMHRM.COM

เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ รับเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน


เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย (Youth Net) เป็นองค์กรประสานงานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานรณรงค์เรื่องการป้องกันเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและรับผิดชอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของเยาวชนในปัจจุบัน รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่งทำงานเต็มเวลาในกรุงเทพฯ และพร้อมเดินทางร่วมงานกับเพื่อนเยาวชนทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง
**บทบาทหน้าที่**
1. ดูแลบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีของโครงการ
2. จัดทำรายงานการเงินต่อองค์กรสนับสนุนทุน
3. ติดตาม สนับสนุนเป็นที่ปรึกษาในการจัดการด้านการเงินกับกลุ่มเครือข่ายองค์กรในพื้นที่
4. ส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและแจ้งความเคลื่อนไหวความคืบหน้าการทำงานของเครือข่ายสู่องค์กรสมาชิกอาสาสมัครและองค์กรพันธมิตร
5. จัดทำรายงานผลการทำงาน สรุปเอกสาร การประชุมของเครือข่าย
6. ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานของโครงการ

ค่าตอบแทนเงินเดือนๆ ละ 8,000 – 10,000 บาท

**ทักษะและขีดความสามารถของท่านที่จำเป็นสำหรับงานนี้**
* มีความเข้าใจธรรมชาติของเยาวชน เคารพสิทธิมนุษยชน สามารถทำงานร่วมกับเยาวชนที่มีวิถีทางเพศและพฤติกรรมที่หลากหลาย
* มีภาวะผู้นำและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้การทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
* มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาทำงานในวันหยุด เดินทางไปต่างพื้นที่ และใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน หลากหลายรูปแบบ
* มีอดทน เอาจริงเอาจัง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น พร้อมพัฒนาตนเองให้โอกาสตนเองและผู้อื่น
* สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, internet ได้ดี

การสมัคร
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย รูปกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม/ประสบการณ์การทำงาน
- เขียนแสดงความเห็นของคุณต่อ “เรื่องการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา”

ส่งเอกสารมาที่ เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย
*** ภายในวันที่ 20 เมษายน 2551 ***

ที่อยู่ 10/3 ซอยลาดพร้าว 14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9384698
E-Mail: youthcondom@yahoo.com , tao_thai@hotmail.com ,
http://www.tyap.org/youthnet.htm

ประสานงานที่ กิตติพันธ์ กันจินะ (เต้า) 089-6352250


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM