องค์การเภสัชกรรม รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก : SIAMHRM.COM

องค์การเภสัชกรรม รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยฯ (F1) และโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูลฯ (F3)

1.ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (F1) (2 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (F1) (2 อัตรา)
-เพศชาย และต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3.ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

4.ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา เภสัชเคมี (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

5.ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา ชีวเคมีทางการแพทย์ ชีวเคมี (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

6.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการจัดการ (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

7.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ หรือวิทยาศาสตร์ (F3) (1 อัตรา)
-เพศชาย และต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่ 1-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

8.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งที่ 8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

http://www.gpo.or.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM