การไฟฟ้านครหลวง รับนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน : SIAMHRM.COM

การไฟฟ้านครหลวง รับนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ค่าจ้าง 200 บาท/วัน ทำงานตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

บางเขน
1.รับโทรศัพท์เกี่ยวกับงานบริการและงานด้านเอกสารต่าง ๆ (1 คน)
-วุฒิปวช.-ปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2.ปรับปรุงพัสดุที่ใช้แล้วมาใช้งานใหม่ โดยทำการปรับปรุงแก้ว ทำความสะอาด (1 คน)
-วุฒิม.3-ปวช.
-มีความสามารถด้านช่าง

ลาดพร้าว
3.งานเกี่ยวกับทะเบียนต่าง ๆ (2 คน)
-วุฒิปวช.-ปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4.ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร (1 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5.จัดทำผังโครงสร้างองค์กร ทำเนียบกำลังคน โดยใช้คอมพิวเตอร์ (1 คน)
-วุฒิปวช.-ปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เพลินจิต
6.รับโทรศัพท์เกี่ยวกับงานบริหารต่าง ๆ เช่น สืบหนี้ค่าไฟฟ้า เป็นต้น (5 คน)
-วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
7.พิมพ์เอกสารต่าง ๆ (2 คน)
-วุฒิปวช.-ปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel
8.โปรแกรมเมอร์ฐานข้อมูลและทำ Web (2 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
9.จัดทำทะเบียนสัญญา (1 คน)
-วุฒิปวช.-ปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel
10.จัดทำทะเบียน/จัดเก็บข้อมูล (1 คน)
-วุฒิปริญญาตรี
-สามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
11.บันทึกข้อมูลราคาปิดหุ้นและจัดทำรายงานประจำเดือน (1 คน)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
12.รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลทางด้านตราสารทุนและตราสารหนี้ (1 คน)
-วุฒิปริญญาตรี สาขากบริหารธุรกิจ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
13.พิมพ์เอกสาร และจัดเก็บข้อมูล (1 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คลองเตย
14.บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และรวบรวมจัดเก็บเอกสาร (3 คน)
-วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
15.บันทึกข้อมูลใบเบิกพัสดุ/ใบจ่ายน้ำมัน (1 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
16.บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ (1 คน)
-วุฒิปวช.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
17.ช่วยงานด้านจัดเก็บเอกสาร และงานระบบสารสนเทศ (1 คน)
-วุฒิปริญญาตรี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สมุทรปราการ
18.พิมพ์เอกสาร-จัดเก็บเอกสาร (1 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel
19.คัดแยกเอกสารและส่งเอกสาร (2 คน)
-วุฒิปวช.

วัดเลียบ
20.พิมพ์เอกสารและจัดแฟ้มเอกสาร (1 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
21.จัดทำข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (1 คน)
-วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Access, Excel

สามเสน
22.บันทึกข้อมูลประวัติหม้อแปลงและจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร (3 คน)
-วุฒิปวส.
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
23.ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (1 คน)
-วุฒิปวส.
-มีความสามารถด้านช่างไฟฟ้า
24.ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือกล (1 คน)
-วุฒิปวส.
-มีความสามารถด้านช่างกล

ให้นักเรียน/นักศึกษา ไปติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์ก่อนการทำสัญญาจ้างงานที่ การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) ชั้น 16 เลขที่ 30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2256-3313, 0-2256-3090 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น.

http://www.mea.or.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM