สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) เปิดรับข้าราชการ 77 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) เปิดรับข้าราชการ 77 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. )

 เปิดรับข้าราชการ 77 อัตราสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ป.ป.ช. ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งระดับ 3
1. เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตระดับ 3 บรรจุครั้งแรกประมาณ 30 อัครา
- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับ 3 บรรจุครั้งแรกประมาณ 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ โดยต้องศึกษาวิชาบัณชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. นักบริหารงานคลังและพัสดุ ระดับ 3 บรรจุครั้งแรกประมาณ 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
หมายเหตุ ตำแหน่งระดับ 3 ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.แล้วเท่านั้น
ตำแหน่งระดับ 4
4. เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตระดับ 4 บรรจุครั้งแรกประมาณ 20 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชา กฎหมายอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
5. นิติกร ระดับ 4 บรรจุครั้งแรกประมาณ 5 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมาย
6. นักกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระดับ 4 (นักกฎหมาย ป.ป.ช. ระดับ 4 ) บรรจุครั้งแรกประมาณ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมายมหาชน หรือปริญญาโททางกฎหมายและเนติบัณฑิต หรือปรกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบด้วยตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ www.nccc.go.th หัวข้อการสมัครสอบแข่งขัน หรือ
http://job.nccc.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย 2 พฤษภาคม 2551 จะต้องสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 15.30 น.เท่านั้น)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM