การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครงาน เข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง วุฒิปริญญาโท การเงิน : SIAMHRM.COM

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครงาน เข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง วุฒิปริญญาโท การเงิน
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครงาน เข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

วุฒิปริญญาโท การเงินการไฟฟ้านครหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักการเงิน 5 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ การเงิน
- มีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Word, Excel และ Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี
- หากมีคุณสมบัติอย่างใดอย่งหนึ่งดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- เคยผ่านงานวิเคราะห์ทางการบัญชีหรือการเงิน
2. นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ การเงิน
- มีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการบัญขี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ การเน
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Word, Excel
- หากมีความรู้ด้านสถิติ/สารสนเทศ / การบริหารการจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีทีเป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบแล้วไม่ใช่เอกสารการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบทาง เว็บไซต์ ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ตั้งแต่วันที่ 2-21 เมษายน 2551 โดยผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อสำเนาจำนวน 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 16) อาคาสำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หลักฐานการศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี
- หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องเข้ารับการทดสอบการใช้ Personal Computer และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษฑ์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM