คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

แผนงานรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ
คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 22-35 ปี

- สถานะภาพโสด สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

- มีความรู้ด้านงานติดต่อประสานงาน

- สามารถใช้โปรมแกรม MS. Office ได้ดี

- สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้

- มีความสามารถในการจดบันทึกรายงานการประชุมได้

- สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ สุภาพ เรียบร้อย

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

- มีความกระตือรือร้น ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ

- ระบบเอกสารเข้าออก และจัดทำรายงานการประชุม

- วิเคราะห์ข้อมูล ทำการสำรวจวิจัย เขียนรายงานวิชาการ

- อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน 9,000-13,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถต่อรองได้)

เอกสารหลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- หลักฐานการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชนวัน เวลา และสถานที่สมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2661-0000 ต่อ 4409, 4914 โทรสาร 0-2661-0000 ต่อ 4409 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) หรือสมัครทาง E-Mail :
iamtouchbkk@hotmail.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM