บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ดังนี้ : SIAMHRM.COM

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ดังนี้


บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีต้องการบุคลากรใน

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศึกษางาน(ประจำห้องทดลอง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

- คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีเทคนิค เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยและความปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีวิชาด้านเคมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ

- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

ตำแหน่งพนักงานตรวจวิเคราะห์น้ำ 1 ตำแหน่ง

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- ผ่านการเกณฑ์แล้วหรือได้รับการยกเว้นส่งเอกสารสมัครงานหรือติดต่อด้วยตนเองที่

หมวดกำลังพล ฝ่ายธุรการ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด 548 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02-7449630-44 ต่อ 145 หรือ 150

www.thaiplywood.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM