คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา สถิติวิจัยผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา หรือได้รับการรับรองว่าจะสร้างการศึกษาได้รับคุณวุฒิดังกล่าว โดยได้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาสุดท้ายในปีการศึกษา 2550 แล้ว และมีรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript 2 ระดับ) มาแสดง
- หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบงานวิจัย หรือเคยร่วมงานวิจัยทางการศึกษา (ไม่ใช้เพื่อปริญญา) และการวิเคราห์และเขียนแบบระบบงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับการรพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันจัดสอบนานาชาติ หรือจากสถาบันที่ศึกษาระดับปริญญาโท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
2. นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชายต้องผ่านการเกฑณ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2551
3. พยาบาล สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์
- ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรี วท.บ. ทางเคมีเทคนิค เคมี ฟิสิกส์ พฤกษาศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา
ตำแหน่งที่ 3-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551
ลูกจ้างชั่วคราว
1. ช่างไม้ หน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง
- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิ ปวช. ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
- หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
สนใจขอและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติสวนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM