สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี/โท เข้าอบรมพัฒนา : SIAMHRM.COM

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี/โท เข้าอบรมพัฒนา


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นนักประเมินคุณภาพนอกด้านการอาชีวศึกษา (ผู้แทน สมศ.) ทำหน้าที่กรมการและเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอก
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่าด้านการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา / สถิติประยุกต์ หรือครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่ผ่านการเรียนในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการ/ทำวิทยานิพนธ์ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันภัย/ประเมินคุณภาพการศึกษา
- มีความสามารถในการบริหารจัดการและติดต่อประสานงานได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน และใช้ Internet ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สำนักงานกำหนดพร้อมด้วยเอกสารประกอบดังนี้
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี/โท หรือปริญญาเอก
- ผลงานวิชาการท่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย/ประเมินคุณภาพการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ตั้งแต่บัดนี้ขนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งจดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ E-mail:
jirapa@onesqa.or.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM