กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป : SIAMHRM.COM

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป


กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะเลือกสรรบุคลากรเพื่อขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานวัดระดับน้ำ กลุ่มงานบริการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับงานปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ทึ่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอุทกวิทยา (เชียงใหม่) 174 ม.2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM