กรมการปกครอง จะดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน : SIAMHRM.COM

กรมการปกครอง จะดำเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
กรมการปกครองจะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.)

 

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM