สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับ วุฒิปวส.-ตรี : SIAMHRM.COM

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับ วุฒิปวส.-ตรี


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.หรอืเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การจัดการ การเงิน และธนาคาร คอมพิวเตอร์
2. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ลพบุรี (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล/ส.ป.ก.ลพบุรี และสมัครสอบด้วยตนเองที่
ตำแหน่งที่ 1 ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มบริหารจัดการอัตรากำลัง สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนินนอก กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 08.00-30-15.30 น.
ตำแหน่งที่ 2 ยื่นใบสมัครที่ ส.ป.ก.ลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM