ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา : SIAMHRM.COM

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา


ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ต้องการผู้ที่มีศักยภาพกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารทั่วไป งานด้านบัญชีและการเงิน
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้ด้านบัญชีทั่วไป สามารถเปิดงบการเงินได้
- มีความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ
2. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารทั่วไป งานด้านบริหารทั่วไป
- สัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านธุรการกลาง บริหารอาคารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
สนใจสอบถามราละเอียดเติมได้ที่ งานการพนักงาน โทร.0 2263 9888 หรือ 0 2685 3355 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร www.afet.or.th แลกรอกข้อมูลส่งมาที่ E-mail:
HR@afet.or.th หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมใบสมัคร มาที่งานการพนักงาน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส์ 87/2 ถ.วิทยา เขตปทุมวัน กทม.10330


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM