สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนอิสลาม จ.ชาดแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ตำแหน่งเลขที่ 275 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดยะลา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์หรือทางวิชาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

คุณสมบัติอื่น

- สำเร็จการศึกษาในโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จ.ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น

- ยินยอมปฏิบัติราชการที่ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จ.ยะลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ระยะเวลาและวิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

- ยื่นด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที 4 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.ในวันและเวลาราชการ

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100 ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ให้ติดในใบสมัคร)
- สำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์ http://www.mots.go.th/ หรือ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.mots.go.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM