ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรองแล้ว หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีในด้าน
- โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel
- โปรแกรมการจัดการข้อมูลพื้นฐาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0-7522-5541-42 ต่อ 1043 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2551 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.

หลักฐานและเอกสาร ในการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3X4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ นำฉบับจริงมาแสดงด้วย
(3) สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ นำฉบับจริงมาด้วย
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ นำฉบับจริงมาแสดงด้วย (เฉพาะเพศชาย)
- ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43 ) หรือ
- สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และทำการคัดเลือกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง (กำหนดการสอบคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมีผู้สมัครจำนวนมาก และไม่สามารถทำการคัดเลือกได้ทั้งหมดภายในวันเดียว ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก)

การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 จะประกาศโดยเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และจะประกาศขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผล แต่ถ้ามีการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันนั้น และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกคร้งก่อนเป็นอันยกเลิก


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  http://www.trangskin.org


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM