สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษรล่วงหน้า เปิดรับ หลายอัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษรล่วงหน้า เปิดรับ หลายอัตรา


สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษรล่วงหน้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 8 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- มีประสบการณ์ในด้านการร่างกฎระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผู้จัดการส่วน ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ เช่น การเขียนบทความ วารสารองค์กร แผ่นพับ จัดทำเนื้อหาลงเว็บไซต์และซีดี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
- สามารถใช้ Internet โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ PowerPoint และExcel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และติดต่อประสานงานได้ดี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานและส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน (สมัครงาน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษรล่วงหน้า ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 หรือไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์
hr@aftc.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM