สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : SIAMHRM.COM

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิชาการศึกษา และศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานวิจัย
- สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อทำงานวิจัยได้
- มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2. งานพัฒนาการศึกษา (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาการศึกษา
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญษตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับจ้างงานให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคลสถาบันพระบรมราชชน อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2590 1919, 0 2590 8620 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM