สำนักพัฒนาระบบฯ ปศุสัตว์ รับสมัคร พนักงานราชการ : SIAMHRM.COM

สำนักพัฒนาระบบฯ ปศุสัตว์ รับสมัคร พนักงานราชการ


สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมี รายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.นายสัตวแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 -มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
 
 2.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ
 -มีความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูล
 -มีความตั้งใจจริงในการให้บริการ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Website : dld.go.th/person หัวข้อพนักงานราชการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 
dld.go.th/person


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM