กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 – ป.ตรี 33 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 – ป.ตรี 33 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 – ป.ตรี 33 อัตรา
 
 กรมทางหลวงชนบท ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (พร.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา
 
 - ส่วนกลาง 8 อัตรา ส่วนภูมิภาค 2 อัตรา ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ 1 อัตรา จ.นราธิวาส 1 อัตรา
 
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
 
 2. นิติกร (พร.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย
 
 3. เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา
 
 - ส่วนกลาง 3 อัตรา ส่วนภูมิภาค 2 อัตรา ได้แก่ จ.อำนาญเจริญ 1 อัตรา จ.มุกดาหาร 1 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน หรือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.) กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือม.6 หรือ
 
 - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1/ วิชาอาชีพ 2) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
 
 5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พร.) กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือม.6 หรือ
 
 - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1/ วิชาอาชีพ 2) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
 
 6. นายช่างโยธา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - ได้รับวุฒิปวส. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจช่างก่อสร้างสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 7. ช่างโยธา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - วุฒิปวช. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 8. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 4 อัตรา
 
 - ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.นนทบุรี 1 อัตรา จ.เพชรบุรี 1 อัตรา จ.หนองคาย 1 อัตรา จ.สมุทรสงคราม 1 อัตรา
 
 - เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 
 การเลือกสรร
 
 1 . เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-27 ธันวาคม 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 
 - เข้าไปที่เว็บไซต์  
http://www.dor.go.th/
 
 หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือที่เว็บไซต์  
http://job.dor.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 - กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและคบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
 - ให้พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกลงในแผ่น Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ไม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 17-28 ธันวาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 
 ทั้งนี้ การสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้วเท่านั้น
 
 3. ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครจำนวน 130 บาท ประกอบด้วย
 
 - ค่าธรรมเนี่ยมในการสมัคร จำนวน 100 บาท
 
 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 
 4. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5*2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อนำมายื่นในวันประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่านั้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM