กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งศูนย์ดูแลบุตรลูกจ้าง : SIAMHRM.COM

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งศูนย์ดูแลบุตรลูกจ้าง
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเห็นได้จากการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร- ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ขึ้น ที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการโดยเปิดรับดูแล บุตรหลานของผู้ใช้แรงงาน อายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษา ในระบบโรงเรียน ปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 891 คน และศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กจำนวน 434 คน รวมทั้งสิ้น 1,325 คน นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการต่างๆ ได้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่ต้องวิตกกังวลห่วงใยบุตรหลานของตนส่งผลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจการของนายจ้างมีความเจริญก้าวหน้า และสามารถนำผลกำไรมาแบ่งปันให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมี การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศจำนวน 69 แห่ง ดูแลบุตรหลานของลูกจ้าง จำนวน 2,194 คน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เราได้ประสานกับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีบุตรของลูกจ้างตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเข้าไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างมีบุตรทำงานอยู่

จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งอาศัยความร่วมมือจากทั้งฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง งบประมาณ รวมถึงสถานที่ตั้งว่ามีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กเล็กหรือไม่ ดังนั้นในการดำเนินการจึงมุ่งเน้น ไปที่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างขนาด 100 คนขึ้นไปก่อน รวมถึงในหน่วยงานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข่าว : แนวหน้า   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM