ประกันสังคม เปิดข้อมูล เผยยอดผู้ประกันตน ติดเชื้อเอดส์4แสนคน : SIAMHRM.COM

ประกันสังคม เปิดข้อมูล เผยยอดผู้ประกันตน ติดเชื้อเอดส์4แสนคน
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สปส.ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ ฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ สามารถรับยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งสูตรพื้นฐาน สูตรทางเลือก และสูตรดื้อยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และในส่วนของการตรวจ CD4,Viral load, Drug resistance testing สำนักงานประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนจำเป็นต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายสุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2550 มีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ที่อยู่ในความดูแลของ สปส.จำนวน 41,520 ราย ซึ่ง สปส.ได้จัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ไปแล้วเป็นเงินประมาณ 500 กว่าล้านบาท โดย สปส.ได้ดูแลกำกับให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM