การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับ นิติกร 4 : SIAMHRM.COM

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับ นิติกร 4


 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ตำแหน่งงาน : นิติกร 4

 บริษัท/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค

 
 คุณสมบัติผู้สมัคร : มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และเคยว่าความคดีแพ่ง หรือคดีอาญาไม่น้อยกว่า 15 คดี
 หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น , ร้อยเอ็ด , ชัยภูมิ หรือ มหาสารคาม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

 ลักษณะงาน : งานประจำ
  
 
 จำนวน : อัตรา
 
 เงินเดือน : บาท
 
 วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ : 19-11-2550 ถึงวันที่ : 17-12-2550
 
 รายละเอียด
 
 
 ข้อมูลผู้ประกาศ
 
 สถานที่ติดต่อ : ผู้สมัครสามารถเลือกสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียว ขอรับสมัครได้ตั้ง แต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป ณ อาคาร 3 ชั้น 4 กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือทาง www.pwa.co.th
 จังหวัด : ขอนแก่น    
 โทรศัพท์ :
 เว็บไซต์ : http://www.pwa.co.th/   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM