กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี แพทย์ฯ 11 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี แพทย์ฯ 11 อัตรา


กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี แพท ย์ฯ 11 อัตรา
 
 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นายแพทย์ แผนกรักษา กองควบคุมสมรรถภาพผู้ทำการในอากาศสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 2. นายแพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 3. นายแพทย์ กองศัลยกรรม พยาบาลภูมิพลดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรมหลดเลือด ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 4. นายแพทย์ กองอายุรกรรม โรงพยาลาบภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 5. พยาธิแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชวิทยาไม่มีข้อผูกพันใสนการชดใช้ทุน
 6. สูตินรีแพทย์ กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการใช้ทุน
 7. โสต ศอ นาสิกแพทย์ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการ สนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 8. รังสีแพทย์ กองรังสีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 9. ศัลยแพทย์ออกร์โธปิดิกส์ กองออร์โรปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 10. จักษุแพทย์ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 11. กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (1 อัตรา)
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เขตสายไหม กทม.โทร.0 2534 2570-1 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM