โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดรับสมัคร น.ร.นายสิบแผนที่ : SIAMHRM.COM

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดรับสมัคร น.ร.นายสิบแผนที่


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดรับสม ัคร น.ร.นายสิบแผนที่
 
 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 นักเรียนนายสิบแผนที่
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับหลักสูตรเทียบเท่า)
 - เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ นับอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด)
 - มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญาชาติไทยโดยดำเนิน ต่าถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนแล้ว มารดา จะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนินก็ได้
 
 กำหนดการรับสมัคร
 - การรับสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายระเบียนการใบสมัคร และรับสมัครวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
 - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2551 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอกเยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กทม.(เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โทร.0 2281 8662, 0 2282 0113 และ 0 2281 8669 หรือที่
 
www.rtsd.mi.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM