เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว : ฑัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 10 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว : ฑัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 10 ตำแหน่ง


ฑัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มงานอาคารสถานที่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง
 2.นักการภารโรง กลุ่มงานอาคารสถานที่ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 3.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ฝ่ายการพยาบาล (2 อัตรา)
 -เพศชาย
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 4.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ฝ่ายการพยาบาล (2 อัตรา)
 -เพศหญิง
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 6.พนักงานบริการอัดสำเนา ฝ่ายบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 7.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร้านค้าสวัสดิการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 8.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล งานสารสนเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตึกอำนวยการหน้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2953-3999 ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ  
 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถ.งามวงศ์วาน    จตุจักร    กรุงเทพมหานคร   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM