ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับ พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดรับ พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 7.010 บาท
- วุฒิประกาสนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร ช่างกลเกษตร

2. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 6,100 บาท
- สำเนา ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ระยะเวลาการจ้าง 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 51
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- หลักฐานการศึกษาเฉพาะตำแหน่ง   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM