คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับ ลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับ ลูกจ้างชั่วคราว 72 อัตรา


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาป ีที่ 6 - ปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 113 อัตรา โดยมีรายละเอียดดัง นี้
 า
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ (72 อัตรา)
 1.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
 2.นักรังสีการแพทย์ (5 อัตรา)
 3.นักฟิสิกส์การแพทย์ (2 อัตรา)
 4.พยาบาล (30 อัตรา)
 5.ผู้ช่วยพยาบาล (6 อัตรา)
 6.นักกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 7.ช่างกายอุปกรณ์ (1 อัตรา)
 8.นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 9.นักวิจัย (ป.โท) (4 อัตรา)
 10.เจ้าหน้าที่วิจัย (ป.ตรี) (1 อัตรา)
 11.นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (System Analysis) (2 อัตรา)
 12.โปรแกรมเมอร์ (6 อัตรา)
 13.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
 14.นักวิชาการเวชสถิติ (1 อัตรา)
 15.นักวิชาการโภชนาการ (1 อัตรา) 16.นักวิชาการศึกษา (บรรณารักษ์) ( 1 อัตรา)
 17.นักวิชาการพัสดุ (2 อัตรา)
 18.นักประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 19.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2 อัตรา)
 20.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) (2 อัตรา)
 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (41 อัตรา)
 1.คนงาน (18 อัตรา)
 2.คนงาน (ธุรการ วุฒิ ม.6) (1 อัตรา)
 3.คนครัว (1 อัตรา)
 4.นักการภารโรง (2 อัตรา)
 5.ช่างศิลป์ (1 อัตรา)
 6.ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2 อัตรา)
 7.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวช.) (6 อัตรา)
 8.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) (6 อัตรา)
 9.ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 10.ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (1 อัตรา)
 11.ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2 อัตรา)
 
 ผู้สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 20 บาท ณ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30–11.30 น. และ 13.00–15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 3 ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือที่ www.ra.mahidol.ac.th และ www.ra2.mahidol.ac.th/ramahr/register (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30120604 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
 
 งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ : 0-2201-2583, 0-2201-2586


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM